مهندس زرافشان :نسبت به آینده آموزشهای مهارتی به شدت نگران هستیم 

اخبار

جلسه مشترک مهندس زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش بادکترامیدرییس دانشگاه جامع علمی کاربردی پیرامون توسعه آموزشهای مهارتی دردفترمعاونت آموزش متوسطه برگزارگردید.

 

دراین جلسه دکتراخوان معاون آموزشی دانشگاه وآقایان دکترسیدمحسن حسینی مقدم ومهندس سیدمصطفی آذرکیش حضورداشتندوبامحوریت تفاهم نامه فیمابین پیرامون آموزشهای فنی ومهارتی وکاردانش بیان نمودند.

 

مهندس زرافشان ضمن تبیین برنامه ششم توسعه ،تکلیف همه دستگاههادرخصوص آموزش مهارت فنی وحرفه ای سنگین می باشدوطبق برنامه ششم باید۵۰درصددانش آموزان شاغل تحصیلی درشاخه های فنی وحرفه ای وکارودانش تحصیل نمایندکه آمارفعلی ۳۸ونیم درصدمی باشدهرچندتاکنون به موازات این مهم امکانات کافی دراختیارقرارنگرفته است.ایشان بااشاره به ابلاغ دستورالعمل انتخاب رشته اختیاری درسال قبل وسالجاری به تنوع ۱۶۰ رشته تحصیلی درکارودانش و۴۱رشته فنی ومهارتی درآموزش وپرورش وحدود۶۰۰رشته تحصیلی دردانشگاه جامع علمی کاربردی ،ازضرورت پیوستگی رشته ای دوران هنرستان ودانشگاه وترسیم مسیرتحصیلی آسان برای فرزندان مطالبی بیان نمودند.ایشان درخصوص نگرانی عمومی جدی دربحث فرهنگ مدرک گرایی برفرهنگ مهارت آموزی اشاره کردندوظرفیت خالی ۲میلیون وهفتصدهزارنفری دانشگاههارابه عنوان یک نگرانی جدی برشمردندواذعان نمودندکه میتوان باهمفکری وهم اندیشی دانشگاههای فنی وحرفه ای ،

 

دانشگاه جامع  علمی وکاربردی وآموزش وپرورش ودیگرمراکز علمی پیوستگی بین رشته ای ایجادشود وبامهارت آموزی ، کاهش نرخ بیکاری وکسب مهارتهای موردنیازجامعه گامی موثربرداریم.

 

اهم مطالب دکترامیدبه شرح ذیل می باشد:

 

اعلام آمادگی دانشگاه برای جذب دانشجودر۷۰۰مرکز دانشگاهی.

 

متناظرسازی رشته های دانشگاهی بارشته های هنرستانی.

 

تاکیدبراجرای قانون برنامه ششم توسعه وتکلیف ۳۰درصددانشجویان درآموزشهای مهارتی که تخمین زده میشوداین رقم بالغ بریک میلیون ودویست هزارنفرمی باشدکه درحال حاضر۶۰۰هزارنفردررشته های مهارتی مشغول تحصیل هستندکه حدود۴۰۰هزارنفردردانشگاه جامع علمی کاربردی و۲۰۰هزارنفردردانشگاه فنی وحرفه ای.

 

#ضرورت تشکیل جلسات مشترک ۴ جانبه معاونت آموزش متوسطه آموزش وپرورش ومعاونت آموزشی وزارت علوم ورییس دانشگاه علمی کاربردی ورییس دانشگاه فنی وحرفه ای.

 

دکترسیدمحسن حسینی مقدم مدیرکل دفترآموزش دوره دوم متوسطه فنی وحرفه ای درخصوص کاردانی پیوسته واستفاده ازظرفیتهابرای جذب دانشجوازخروجیهای فنی وحرفه ای مطالبی بیان فرمودند.

 

مهندس سیدمصطفی آذرکیش مدیرکل دفترآموزش دوره دوم متوسطه کارودانش ضمن تاکیدبربرنامه جامع آموزش وتربیت فنی، حرفه ای ومهارتی ولزوم همکاری بین دستگاهی برای تربیت نیروی انسانی ماهردرسطوح صلاحیت حرفه ای تعریف شده باشیم.

 

ایشان ضرورت برنامه ریزی پیوسته وتنوع وگستردگی رشته های کارودانش ودانشگاه جامع علمی وکاربردی وهمچنین تنوع دانشگاه های مهارتی وتشکیل کمیته همکاری بین دستگاهی ومتناسب سازی رشته ای دانشگاه جامع علمی وکاربردی وشاخه کارودانش ،استفاده ازظرفیت نامگذاری سال حمایت ازکالای ایرانی برای توسعه رشته های موردنیاز جامعه وبازارکاربیان نمودند.

 

روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *